Token: Lexemes; letter: T, Number found: 82

No. Gloss Long Higgins Michaels Films  
1TAKEO
2TAKE-AWAYO
3TAKE-UPO
4TALKO
5TALLO
6TASTE
7TEAO
8TEACHO
9TEASEO
10TEDIOUS
11TELEGRAPHO
12TELEPHONE
13TELLO
14TEMPTO
15TENO
16TEND-TO
17TENT
18THANO
19THANKYOUO
20THAT
21THAT-ONEO
22THE
23THENO
24THENCE
25THEN-NEXT
26THEREO
27THERE-HONO
28THINO
29THINGO
30THINKO
31THINKINGO
32THIRD
33THIRTYO
34THIRTY-ONE - FORTY
35THIRTY-THREEO
36THIS
37THORN
38THOUSANDO
39THREEO
40THROUGHO
41THROW
42THUNDER
43THUNDERO
44THURSDAY
45TICKET
46TIE
47TILL
48TIMEO
49TIME-PERIODO
50TIMEPIECE
51TIREDO
52TOO
53TOAST
54TO-BE(aux)
55TO-BE(inf)
56TOE
57TOMATOES
58TOMORROWO
59TONGUE
60TOUCH
61TOWARD
62TRAINO
63TRAVELO
64TREEO
65TREE-FALLO
66TRINITY
67TROLLEY-CARO
68TROUBLEO
69TRRUEO
70TRUST
71TRUTH
72TRYO
73TUESDAY
74TURKEY
75TURNIP
76TURTLE
77TWENTYO
78TWENTY-ONE - THIRTY
79TWICE/THRICE
80TWOO
81TWO-WEEKS
82TYPEWRITER